Ooi house:
Aa (Architecture Australia)
Ooi house, Margaret River

© Copyright 2005–2011 Studio — Daminato